Руководства проигрывателя DVD Sony BDV E690

Sony BDV-E690 Reference Manual

Download or browse on-line these Reference Manual for Sony BDV-E690 Home Cinema speakers, Home Theater System.

Sony BDV-E690 Manual Information:

This manual for Sony BDV-E690, given in the PDF format, is available for free online viewing and download without logging on. The guide contains 60 pages, and the size of the file at download is . The document type is Reference Manual.

This sample of Sony BDV-E690 Manual is aimed at the following devices list: BDV-E190, BDV-E290, BDV-E690, BDV-EF420, BDV-EF220

More Manuals for Sony BDV-E690:

In case you failed to obtain relevant information in this document, please, look through related operating manuals and user instructions for Sony BDV-E690. Just click one of the links below to go to the selected manual:

Sony BDV-E690 Installation Manual

Sony BDV-E690 Installation Manual

Sony BDV-E290 Speaker Installation Manual

Sony BDV-E290 Speaker Installation Manual

Sony BDV-E190 Start Here Manual

Sony BDV-E190 Start Here Manual

Sony BDV-E385 Operating Instructions Manual

Sony BDV-E385 Operating Instructions Manual

Summary of Contents

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System Reference Guide GB BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220 4-418-875-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) ©2012 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur (1) Referencevejledning DK Viiteopas FI.

2 GB Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the apparatus with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not place the naked.

3 GB disposal service or the shop where you purchased the product. Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives. The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-.

4 GB DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. Product includes software. ©DTS, Inc. All Rights Reserved. • This system incorporates High- Definition Multimedia Interface (HDMI™) techn.

5 GB •DLNA ® , the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. •Opera ® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995- 2010 Opera Software ASA. All right.

6 GB Precautions On safety • To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the system, or place the system near water, such as near a bathtub or shower room. Should any solid object or liquid fall .

7 GB On moving the system • Before moving the system, make sure that there is no disc inserted, and remove the AC power cord (mains lead) from the wall outlet (mains). Notes about Discs On handling discs • To keep the disc clean, handle the dis.

8 GB Specifications Amplifier Section BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 POWER OUTPUT (rated) Front L/Front R: 75 W + 75 W (at 3 ohms, 1kHz, 1% THD) POWER OUTPUT (reference) Front L/Front R/Surround L/Surround R: 125 W (per channel at 3 ohms, 1 kHz) Center.

9 GB Front/Surround (SS-TSB118) for BDV-E290 Surround (SS-TSB118) for BDV-E490 Dimensions (approx.) 95 mm × 210 mm × 93 mm (w/h/d) Mass (approx.) Front: 0.54 kg (with speaker cord) Surround: 0.62 kg (with speaker cord) Front/Surround (SS-TSB117).

2 DK Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke anbringe �.

3 DK Bemærkning til kunder: Følgende informationer er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder. Dette produkt er fremstillet af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autorisered.

4 DK ** Fremstillet under licens i henhold til følgende amerikanske patentnumre: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA eller andre steder. DTS-.

5 DK brug af indhold, kan indholdsejerne kræve af Microsoft, at de annullerer produktets mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet- indhold. Tilbagekaldelse skulle ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre ind.

6 DK Forholdsregler Om sikkerhed • Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. en vase, på systemet og placere systemet i nærheden af vand, f.eks. et badekar eller en bruser, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der komm.

7 DK Om flytning af systemet • Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke sidder en disk i enheden, og du skal tage netledningen ud af stikkontakten. Bemærkninger om diske Om håndtering af diske • Hold i diskens kant for ikke at .

8 DK Specifikationer Forstærker BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 UDGANGSEFFEKT (nominel) Venstre/højre fronthøjttaler: 75 W + 75 W (ved 3 ohm, 1 kHz, 1 % THD) UDGANGSEFFEKT (reference) Venstre fronthøjttaler/højre fronthøjttaler/ venstre surround/h.

9 DK Højttalere Front-/surroundhøjttalere (SS-TSB119) til BDV-E690 Fronthøjttaler (SS-TSB119) til BDV-E490/ BDV-EF420 Mål (ca.) 260 mm × 1.190 mm mm × 260 mm (b/h/d) Vægt (ca.) 2,9 kg (med højttalerkabel og stander) Fronthøjttaler (SS-TSB.

Читайте также:  Реле времени РВО 26 0 1с 9 9мин AC DC 24 240В УХЛ4 РВО 26 ACDC24 240В

2 FI Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä voi seurata tulipalo. Älä myöskään aseta a.

3 FI Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Sähkömagneetti.

4 FI ** Valmistettu seuraavien Yhdysvaltojen patenttinumeroiden lisenssien alaisena: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567. Lisäksi muita patentteja on myönnetty ja haetaan Yhdysvalloissa j.

5 FI avulla. Jos laite ei rajoita sisällön käyttöä toivotulla tavalla, sisällön omistaja voi pyytää Microsoftia peruuttamaan laitteen kyvyn käyttää PlayReady-suojattua sisältöä. Peruuttamisen ei tulisi vaikuttaa suojaamattomaan .

6 FI Varotoimet Turvallisuus • Tulipalon tai sähköiskun vaaran takia järjestelmän päälle ei saa asettaa maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä eikä järjestelmää saa sijoittaa lähelle vettä, kuten kylpyammeen tai suihku.

7 FI Laitteen siirtäminen • Varmista ennen järjestelmän siirtämistä, että sisällä ei ole levyä, ja irrota virtajohto pistorasiasta. Tietoja levyistä Levyjen käsittely • Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy pysyy puhtaana. Äl�.

8 FI Tekniset tiedot Vahvistinosio BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 LÄHTÖTEHO (nimellinen) Vasen/oikea etukaiutin: 75 W + 75 W (3 ohmia, 1 kHz, harmoninen särö 1 %) LÄHTÖTEHO (vertailu) Vasen etukaiutin/oikea etukaiutin/ vasen surround-kaiutin/oike.

9 FI Kaiuttimet Etu-/surround-kaiutin (SS-TSB119) mallille BDV-E690 Etukaiutin (SS-TSB119) malleille BDV-E490/ BDV-EF420 Mitat (noin) 260 mm × 1 190 mm × 260 mm (l/k/s) Paino (noin) 2,9 kg (kaiutinjohdon ja jalustan kanssa) Etukaiutin (SS-TSB117.

2 SE I nstallera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med tidningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför risk för eldsvåda. Placera inte föremål .

3 SE Försiktighetsåtgärder Utrustningen har testats och överensstämmer med de begränsningar som finns i EMC-direktivet, gällande användning av en anslutningskabel kortare än 3 meter. Strömkällor • Enheten är inte bortkopplad från .

4 SE • BD-LIVE och BONUSVIEW är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. • Blu-ray Disc är ett varumärke. • Logotyperna Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD-VIDEO och CD är varumärken. • Blu-ray 3D och logotypen.

5 SE •DLNA ® , logotypen DLNA och DLNA CERTIFIED™ är varumärken, tjänstemärken eller certifieringsmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. • Webbläsaren Opera ® från Opera Software ASA. Copyright 1995–2010 Opera So.

6 SE Försiktighetsåtgärder Om säkerhet • Ställ inte vätskefyllda föremål, t.ex. en vas, på systemet och placera inte systemet i närheten av vatten, t.ex. bredvid ett badkar eller en dusch, eftersom det kan orsaka brand och elektriska s.

7 SE När du ska flytta systemet • Innan du flyttar systemet kontrollerar du att det inte sitter någon skiva i det och tar bort nätkabeln från vägguttaget. Om skivor Hantering av skivor • Håll skivor endast på kanterna för att hålla de.

8 SE Tekniska data Förstärkardel BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 UTEFFEKT (märkt) Främre V/Främre H: 75 W + 75 W (vid 3 ohm, 1kHz, 1% THD) UTEFFEKT (referens) Främre vänster/främre höger/surround vänster/ surround höger: 125 W (per kanal vid .

9 SE Främre/surround (SS-TSB118) för BDV-E290 Surround (SS-TSB118) för BDV-E490 Mått (cirka) 95 mm × 210 mm × 93 mm (b/h/d) Vikt (cirka) Främre: 0,54 kg (med högtalarsladd) Surround: 0,62 kg (med högtalarsladd) Främre/surround (SS-TSB1.

2 PT Não instale o aparelho num espaço fechado, como numa estante ou num armário. Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Não coloque fontes de chama a.

3 PT Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias. Para obter informações mais detalhadas sobre a r.

4 PT DTS-HD e o símbolo e DTS-HD e o símbolo são marcas registadas da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados. (apenas BDV-EF420/BDV-EF220) • Este sistema está equipado com Dolby* Digital e DTS** Di.

5 PT • Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países. Este produto contém tecnologia que está sujeita a determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A ut.

6 PT O Software Gracenote e cada item dos Dados Gracenote são licenciados “TAL COMO ESTÃO”. A Gracenote não efectua quaisquer representações ou garantias, expressas ou implícitas, relativas à precisão de quaisquer Dados Gracenote n.

7 PT Precauções Sobre segurança • Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não coloque recipientes com líquidos, como jarras, em cima do sistema, nem o coloque próximo de água, como uma banheira ou um chuveiro. Se deixar cai.

8 PT Cor do televisor • Se os altifalantes provocarem irregularidades na cor do ecrã do televisor, desligue o televisor e volte a ligá- lo passados 15 a 30 minutos. Se a irregularidade na cor persistir, afaste os altifalantes do televisor. Tran.

9 PT Características técnicas Secção do Amplificador BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 POTÊNCIA DE SAÍDA (nominal) Front E/Front D: 75 W + 75 W (a 3 ohms, 1kHz, 1% THD) POTÊNCIA DE SAÍDA (referência) Frontal E/Frontal D/Surround E/Surround D: 125 .

10 PT Frontal/Surround (SS-TSB118) para BDV-E290 Surround (SS-TSB118) para BDV-E490 Dimensões (aprox.) 95 mm × 210 mm × 93 mm (l/a/p) Peso (aprox.) Frontal: 0,54 kg (incluindo o cabo dos altifalantes) Surround: 0,62 kg (incluindo o cabo dos a.

2 EL Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην.

3 EL συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική πε�.

4 EL διαφέρουν, ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της AACS ενδέχεται να υιοθετήσει ή να αλλάξει τους κανόνες.

Читайте также:  Разновидности и характеристика свойств линейки обойных клеев Quelyd

5 EL σήμερα. Το Λογισμικό Gracenote, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία (copyright) © της Gracenote από το 2000 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το προϊόν και την υπηρεσ�.

6 EL • Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. • Άλλες ονομασίες συστημάτων και προϊόντων είναι γενικά .

7 EL Προφυλάξεις Σχετικά με την ασφάλεια • Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρ�.

8 EL Δίσκοι καθαρισμού, καθαριστικά δίσκων/φακών • Μην χρησιμοποιείτε δίσκους καθαρισμού ή καθαριστικά δίσκων/φακών (συμπεριλαμβανομέ�.

9 EL Προδιαγραφές Τμήμα ενισχυτή BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (ονομαστική) Εμπρός L/Εμπρός R: 75 W + 75 W (στα 3Ω,1kHz, 1% THD) ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (αναφοράς) �.

10 EL Εμπρός/Περιφερειακό (SS-TSB118) για το μοντέλο BDV-E290 Περιφερειακό (SS-TSB118) για το μοντέλο BDV-E490 Διαστάσεις (περίπου) 95 mm × 210 mm × 93 mm (Π/Υ/Β) Βάρο.

2 TR Cihazı, kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir ortama kurmayın. Yangın tehlikesini önlemek için cihazın havalandırma deliklerini gazete, masa örtüsü, perde vb. nesnelerle örtmeyin. Cihazın üzerine yanan mum gibi çıplak .

3 TR Müşteriler için bilgi: Aşağıdaki bilgiler, yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir. Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Cor.

4 TR (Yalnızca BDV-EF420/ BDV-EF220 için) • Bu sistem Dolby* Digital ve DTS** Digital Surround System ile donatılmıştır. * Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü Dolby Laboratories kuruluşunun ticari m.

5 TR İçerik sahipleri, telif hakkıyla korunan içerikler dahil, fikri mülkiyetlerini korumak için Microsoft ® PlayReady™ içerik erişim teknolojisini kullanmaktadır. Bu cihaz, PlayReady korumalı içeriğe ve/ veya WMDRM korumalı i�.

6 TR VEYA ZIMNİ GARANTİYİ REDDEDER. GRACENOTE, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA HERHANGİ BİR GRACENOTE SUNUCUSUNU KULLANDIĞINIZDA ALACAĞINIZ SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE HİÇBİR DURUMDA, DOLAYLI VEYA ARIZİ HASARLARDAN YA DA KAR .

7 TR Önlemler Güvenlik hakkında • Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini önlemek için sistemin üzerine vazo gibi içi sıvı dolu nesneler koymayın veya sistemi küvet ya da duş kabini gibi su bulunan yerlere yakın bir yere yerleşt.

8 TR Sistemin taşınması hakkında • Sistemi taşımadan önce, takılı disk olmadığından emin olun ve AC güç kablosunu (şebeke kablosu) prizden (şebeke) çıkarın. Disklerle ilgili notlar Disklerin taşınması hakkında • Diskin te.

9 TR Teknik Özellikler Amplifikatör Bölümü BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 GÜÇ ÇIKIŞI (ölçülen) Ön Sol/Ön Sağ: 75 W + 75 W (3 ohm, 1 kHz, %1 THD’de) GÜÇ ÇIKIŞI (referans) Ön Sol/Ön Sağ/Surround Sol/Surround Sağ: 125 W (3 ohm, .

10 TR BDV-E290 İçin Ön/Surround (SS-TSB118) BDV-E490 İçin Surround (SS-TSB118) Boyutlar (yaklaşık) 95 mm × 210 mm × 93 mm (g/y/d) Ağırlık (yak.) Ön: 0,54 kg (hoparlör kablosuyla birlikte) Surround: 0,62 kg (hoparlör kablosuyla bir.

Источник

Sony BDV-E690

Бренд Размер 0 mb
Категория Комплект домашнего кинотеатра Количество страниц 59
Распознанный язык

Изделие Sony BDV-E690, а также другие, которыми Вы пользуетесь ежедневно, наверняка вы получили в комплекте с инструкцией обслуживания. Из опыта наших пользователей мы знаем, что большинство из Вас не уделили этому особого внимания. Большая часть инструкций, сразу же после покупки попадает в корзину для мусора вместе с коробкой — это ошибка. Ознакомьтесь с информацией, касающейся инструкции Sony BDV-E690, которая поможет Вам в будущем сэкономить нервы и избежать головной боли.

Важная подсказка — не забывайте хотя бы раз прочитать инструкцию Sony BDV-E690

Если вы не хотите каждый раз читать информационные брошюры, касающиеся, тех или Sony BDV-E690 иных изделий, достаточно, прочитать их раз — сразу же после покупки устройства. Вы получите основное знания, касающиеся поддержания изделия Sony BDV-E690 в хорошем эксплуатационном состоянии, так, чтобы без проблем достигнуть его планируемого цикла работы. Затем инструкцию можно отложить на полку и вернуться к ней только в случае, если вы не уверены, правильно ли проводится техобслуживание изделия. Правильный уход является необходимым элементом Вашего удовольствия Sony BDV-E690.

Раз в году пересмотрите шкафчик, в котором держите инструкции для всех устройств, — выбросите те, которыми вы уже не пользуетесься. Это поможет Вам сохранять порядок в своей домашней базе инструкций обслуживания.

Источник

Руководства проигрывателя DVD Sony BDV-E690

На данной странице вы можете скачать руководства Sony BDV-E690. Мы предлагаем вам ознакомиться с руководством пользователя, инструкцией по сервисному обслуживанию и ремонту.

Также здесь вы найдете список заказных номеров на комплектующие Sony BDV-E690.

Все файлы предоставляются исключительно в ознакомительных целях. И не являютя руководством по ремонту, а направлены лишь на то чтобы помочь вам более детально ознакомиться с принципом построения устройства.

Содержимое представленных здесь руководств требуют от вас знания технического английского языка.

Если вы собираетесь скачать руководство по сервисному обслуживанию Sony BDV-E690, иными словами сервис мануал, вы дожны обладать хотя бы минимальными познаниями в области электроники и пониманием базовых принципов работы электромеханических устройств.

Для просмотра руководств вам понадобится Adobe Acrobat Reader версии 9 и выше либо другая программа для просмотра pdf файлов.

В связи с популярностью информации представленной на сайте и ее бесплатного предоставления конечному пользователю, убедительная просьба использовать специальные программные продукты для многопотокового скачивания файлов.

Руководства для Sony BDV-E690

  • Руководство пользователя (User manual)
  • Руководство по сервисному обслуживанию (Service manual)
  • Руководство по ремонту (Repair manual)
  • Перечень комплектующих (PartList)

Источник

Sony bdv e690 инструкция

В случае если инструкция не полная или нужна дополнительная информация по этому устройству, если вам нужны дополнительные файлы: драйвера, дополнительное руководство пользователя (производители зачастую для каждого продукта делают несколько различных документов технической помощи и руководств), свежая версия прошивки, то вы можете задать вопрос администраторам или всем пользователям сайта, все постараются оперативно отреагировать на ваш запрос и как можно быыстре помочь.

Ваше устройство имеет характеристики: Основной блок: одноблочная система, Комплект акустических систем: 5.1, Цвет основного блока: черный, Цвет акустических систем: черный, Суммарная мощность колонок (RMS): 1000 Вт, Декодеры: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic, DTS, DTS ES, DTS 96/24, DTS-HD HR, DTS-HD MA, полные характеристики смотрите в следующей вкладке.

Читайте также:  Измельчитель садовый Bosch AXT Rapid 2200 0600853600

Скачать инструкцию к Домашние кинотеатры Sony BDV-E690

Полезные файлы и ПО

Для многих товаров, для работы с Sony BDV-E690 могут понадобиться различные дополнительные файлы: драйвера, патчи, обновления, программы установки. Вы можете скачать онлайн эти файлы для конкретнй модели Sony BDV-E690 или добавить свои для бесплатного скачивания другим посетителями.

Файлов не найдено
Добавить файл

Инструкции для похожих Домашних кинотеатров

Если вы не нашли файлов и документов для этой модели то можете посмотреть интсрукции для похожих товаров и моделей, так как они зачастую отличаются небольшим изменениями и взаимодополняемы.

Отзывы о Sony BDV-E690

Обязательно напишите несколько слов о преобретенном вами товаре, чтобы каждый мог ознакомиться с вашим отзывом или вопросом. Проявляйте активность что как можно бльше людей смогли узнать мнение настоящих людей которые уже пользовались Sony BDV-E690.

Характеристики Sony BDV-E690

Текст описываающий харакетристики устройства.

Основные характеристики
Основной блок одноблочная система
Комплект акустических систем 5.1
Цвет основного блока черный
Цвет акустических систем черный
Аудио
Суммарная мощность колонок (RMS) 1000 Вт
Декодеры Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic, DTS, DTS ES, DTS 96/24, DTS-HD HR, DTS-HD MA
Видео
Масштабирование до разрешения HDTV есть
Разрешение выходного сигнала (HD) 1080p
Форматы и носители
Поддерживаемые форматы MKV, MPEG4, AVCHD, WMV, MPEG1, MPEG2, SACD, WMA, MP3, JPEG
Поддерживаемые носители BD (Blu-ray Disc), Blu-ray 3D
Интерфейсы
Входы композитный, аудио стерео, аудио оптический, микрофон
Выходы HDMI
Интерфейсы USB (тип A), Ethernet
Поддержка DLNA есть
Размеры и вес
Размеры основного блока (ШxВxГ) 430x50x275 мм
Вес основного блока 2.8 кг
Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) 260x1190x260 мм
Вес фронтальных колонок 2.9 кг
Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) 260x1190x260 мм
Вес тыловых колонок 2.9 кг
Размеры центрального канала (ШxВxГ) 245x87x78 мм
Вес центрального канала 0.59 кг
Размеры сабвуфера (ШxВxГ) 225x365x320 мм
Вес сабвуфера 6.1 кг
Вес комплекта 21 кг
Дополнительная информация
Поддержка BD-Live есть
Радио FM
Количество радиостанций в памяти 20
Поддержка RDS есть
Таймер есть

Поломки у Домашних кинотеатров

Здесь представлен список самых частых и распространенных поломок и неисправностей у Домашних кинотеатров. Если у вас такая поломка то вам повезло, это типовая неисправность для Sony BDV-E690 и вы можете задать вопрос о том как ее устранить и вам быстро ответят или же прочитайте в вопросах и ответах ниже.

Название поломки Описание поломки Действие
Не включается вопрос
Звук прерывается вопрос
Нагревается кабель вопрос
Звук прерывается вопрос
Отсутствие цвета вопрос
Появление помех вопрос
Не читает мр3. Домашний кинотеатр LG XH- DK6545X перестал читать диски с музыкой мр3.(Караоке и фильмы читает. ) Что с этим дефектом можно сделать? вопрос
выход 3 из 6 аудиовыходов не работают вопрос
Нет звука кроме как с FM-тюнера При переключении на любой источник звук с него не появляется. Есть только с встроенного FM-тюнера. При этом все регулировки работают. вопрос
Самопроизвольно выключается При включении пишет eject видеокассеты и выключается, при переключении на dvd не переключает и тоже выключается вопрос
Не воспроизводит видео Не читает диск вопрос
Изображение отображается не правильно При подключении к CVB видео-выходу изображение отображается вдвое уже чем должно быть, таким образом на экране образуется две одинаковые картинки. При подключении к VGA выходу изображение в нормальном размере, но только зеленого цвета. вопрос
нет звука вопрос
при включении самостоятельно отключается горит надпись protekt вопрос
Перестал включаться . LG BH9530TW Стоит в режиме ожидания , включаю вручную или с пульта. пишет Welcom и Выключается горит индикатор включения и выключения. вопрос
Пропадает звук Самопроизвольно уменьшаясь до минимума пропадает звук вопрос
ВКЛЮЧАЮ ПИШЕТ ВЕЛКОМ ПОТОМ ТИПАДИСКОВОД ОТКРЫТ,Я ЕГО ВООБЩЕ СНЯЛ МНЕ НУЖНО AUX-омпользоватся ВКЛЮЧАЮ ПИШЕТ ВЕЛКОМ ПОТОМ ТИПАДИСКОВОД ОТКРЫТ,Я ЕГО ВООБЩЕ СНЯЛ МНЕ НУЖНО AUX-омпользоватся пульта нет,как мне сделать чтоб не показывал что дисковод открыт вопрос
Samsung HT-DL100 ВКЛЮЧАЮ ПИШЕТ ВЕЛКОМ ПОТОМ ТИПАДИСКОВОД ОТКРЫТ,Я ЕГО ВООБЩЕ СНЯЛ МНЕ НУЖНО AUX-омпользоватся домашний кинотеатр Samsung HT-DL100 ВКЛЮЧАЮ ПИШЕТ ВЕЛКОМ ПОТОМ ТИПАДИСКОВОД ОТКРЫТ,Я ЕГО ВООБЩЕ СНЯЛ МНЕ НУЖНО AUX-омпользоватся пульта нет,как мне сделать чтоб не показывал что дисковод открыт вопрос
HITACHI HTD — K 210 Выключается при работе USB флешки вопрос
Dpl912vd Thomson Перестала регулироваться громкость , не убавить не прибавить вопрос

Добавить поломку

Поломки у Sony BDV-E690

Если ни одна поломка из списка выше не подходит под описание для вашего случая то вы можете добавить свою поломку и мастера из сервисных центров или просто посетители сайта смогут вас проконсультруют. Это Бесплатно!

Источник

Sony BDV-E690 Manuals

Sony BDV-E690 Reference manual

Sony BDV-E690, Sony BDV-E190 Reference Manual

Pages: 26 | Size: 0.67 Mb

Sony BDV-E690 Reference manual

Sony BDV-E690 / Sony BDV-E190 Compatible Manual

Pages: 33 | Size: 0.87 Mb

Sony BDV-E690 Quick start manual

Sony BDV-E690, Sony BDV-E190 Reference Manual

Pages: 16 | Size: 1.6 Mb

Sony BDV-E690 Speaker installation manual

Sony BDV-E290: Reference Guide (BDV-E690)

Pages: 2 | Size: 0.12 Mb

Sony BDV-E690 Speaker installation manual

Sony BDV-E690 / Sony BDV-E290 Compatible Manual

Pages: 2 | Size: 0.12 Mb

Sony BDV-E690 Speaker installation manual

Sony BDV-E290: Reference Guide (BDV-E690)

Pages: 2 | Size: 0.11 Mb

Sony BDV-E690 Operating instructions manual

Sony BDV-E385: Reference Guide (BDV-E690)

Pages: 60 | Size: 2.85 Mb

Sony BDV-E690 Installation manual

Sony Speakers BDV-E690 : User Guide

Pages: 2 | Size: 0.46 Mb

Sony BDV-E690 Operating instructions manual

Sony BDV-E690 Home Theater System User Manual

Pages: 60 | Size: 1.86 Mb

Sony BDV-E690 Quick setup manual

Sony Home Theater System, Sony BDV-E690

Sony BDV-E690 Quick setup manual

Sony BDV-E690 Home Theater System User Manual

Sony BDV-E690 Reference manual

Sony BDV-E690 Home Theater System User Manual

Sony BDV-E690 Manual

Sony BDV-E690 / Sony BDV-NF720 Compatible Manual

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector